Jenis kortikosteroid sistemik

16 Resultat Enkätresultat Av de 43 respondenter som besvarade den internetbaserade enkäten om omvårdnadsrutiner för katter med astma (se bilaga 1) var 76,7 % veterinärer och 23,3 % djursjukskötare eller djurvårdare. Av de svarande på frågan om de vanligast förekommande behandlingsmetoderna (Fig. 4) valde 16 att kommentera sitt val. Elva av dessa angav att de ofta började med kortison i tablettform för att sedan övergå till inhalation. Ibland krävdes både tablettgiva och inhalation. Två stycken omnämnde injektionsvalet och förtydligade att dessa främst användes i det akuta skedet eller hos inneliggande patienter. Miljöförändringar uppmärksammades inte i lika stor utsträckning bland kommentarerna. Av de fem som lämnade kommentar om miljöförändring så svarade en att de uppmanade djurägaren att inte röka i närheten av katten, en att miljöförändringar sällan var genomförbara, en tredje att det rekommenderades när det behövdes och en kommenterade att miljöförändringar alltid rekommenderades parallellt med annan behandling. En person svarade att allergiutredning ibland genomfördes för att kunna föreslå miljöförändringar. % ,1 37, ,4 Tabl Inh Inj Miljöf Ingen beh, avl rek 0 Figur 4 Vilken behandlingsmetod rekommenderas främst till katter med diagnosen astma på er klinik? (Flera alternativ valbara) Tabl: Tablett. Inh: Inhalation. Inj: Injektion. Miljöf: Miljöförändring i hemmet. Ingen beh, avl rek: Ingen behandling, avlivning rekommenderas. Två valde att kommentera ytterligare på frågan om informationsrutiner (Fig. 5), där en motivering angav att respondenten arbetade ensam på kliniken, därav valet. En annan angav att det var en djursjukskötare som gick igenom inhalationsanvändningen med djurägaren för att detta var mer praktiskt. 16

Jenis kortikosteroid sistemik

jenis kortikosteroid sistemik

Media:

jenis kortikosteroid sistemikjenis kortikosteroid sistemikjenis kortikosteroid sistemikjenis kortikosteroid sistemikjenis kortikosteroid sistemik

http://buy-steroids.org